ජංගම දුරකථන
+86 15954170522
විද්යුත් තැපෑල
ywb@zysst.com